Kostnadsfri offert

Allmänna Villkor

Information gällande hantering av personuppgifter återfinns Steg Logistics dataskyddspolicy, som finns tillgänglig på Steg Logistics hemsida www.steglogistic.se

DEL A. ALLMÄNNA VILLKOR

1. Leverantör/kund

Leverantören av flyttjänster och därtill hörande tjänster (tilläggstjänster) är Steg Logistic AB, Fjärlisgatan 19 60361 Norrköping

Dessa allmänna villkor (nedan: villkoren) gäller för samtliga avtal som Steg Logistic ingår avseende flyttjänster och därtill hörande tjänster (tilläggstjänster), inbegripet bl. a bokning/beställning av sådana tjänster och avtalets ingående.Endast dessa villkor ska tillämpas. Kunders allmänna villkor accepteras inte.

Med konsument avses en kund som i egenskap av fysisk person handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Med näringsidkare avses en kund som i egenskap en fysisk eller juridisk person handlar för ändamål som harsamband med den egna näringsverksamheten.

2. Steg Logistics tjänster

Steg Logistic organiserar och utför flyttjänster. Sådana tjänster inkluderar t.ex. transportfordonets ankomst och avfärd samt lastning och avlastning av flyttgodset. Steg Logistic kan i detta sammanhang utföra andra därtill hörande tjänster(tilläggstjänster). Kunden kan beställa sådana tjänster mot ytterligare ersättning, t.ex. köp av flyttkartonger, köp av flyttstädning, eller ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd (för in- och utflyttning).

2.1. Grundläggande tjänster Följande moment ingår i avtalet med Steg Logistic avseende flyttransport:

 • Planering och organisering av flytten
 • Ankomst och avfärd av transportfordonet
 • Tillhandahållande av tillräcklig flyttpersonal vid både på- och avlastningsplatserna
 • På- och avlastning av flyttgods i transportfordonet av flyttpersonalen
 • Transport av flyttgodset till avlastningsplatsen
 • Avlastning av flyttgodset av flyttpersonalen vid avlastningsplatsen
 • Flyttgodset ställs av på anvisad plats
 • Bränsle för transportfordon
 • Material för korrekt lastning (t.ex. filtar)

2.2. Tilläggstjänster Kunden kan boka ytterligare tjänster, om sådana erbjuds av Steg Logistic, mot ytterligare ersättning. Nedan följer några exempel på sådana tilläggstjänster:

 • Nedmontering samt montering av möbler och kök
 • Nedpackning och uppackning av flyttgods
 • Ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd (för in- och utflyttning)
 • Tillhandahållande av möbelkran
 • Tillhandahållande av packningsmaterial
 • Lagring av flyttgods
 • Flyttstädning

Om kunden efter avtalets ingående utvidgar tjänstens omfattning eller om det inom ramen för de kontrakterade tjänsterna uppstår oförutsedda arbetsinsatser för Steg Logistic, ska kunden erlägga ytterligare ersättning enligt en skriftlig överenskommelse mellan Steg Logistic AB och kunden

2.3. Steg Logistics personal är inte auktoriserad att utföra el- och gasarbeten eller liknande installationer.

2.4. Steg Logistic utför inte transport av farligt gods.

Farligt gods utgörs av ämnen, beredningar (blandningar, föreningar eller lösningar) och föremål vilka innehåller ämnen som av sin natur, på grund av fysikaliska eller kemiska egenskaper eller tillstånd vid transport kan innebära en fara för allmän säkerhet och ordning, särskilt för allmänheten, allmän egendom eller människor och djurs liv och hälsa. Gods kan även klassificeras som farligt gods genom lag. Ett par exempel är kemikalier, flytande gas, fyrverkerier, bensin, eldningsolja, vissa särskilda gödselmedel och andra lättantändliga produkter och flytande medel, vissa avfall, radioaktivt material av alla typer (t.ex. för medicinsk eller teknisk användning) samt ämnen som i mindre volymer inte innebär någon fara men som i större volymer kan vara farligt (t.ex. sprejburkar).

2.5. Steg Logistic utför inte transport av flyttgods som kräver särskilt godkännande eller tillstånd, såvitt Steg Logistic inte i förväg skriftligen har lämnat sitt godkännande.

2.6. Steg Logistic kan kontraktera ytterligare fraktförare, speditör eller underleverantör för utförande av flyttuppdraget. Steg Logistic har även rätt att kontraktera ytterligare företag för tillhandahållande av eventuella tilläggstjänster som kunden beställer.

2.7. Transport av flyttgods får även utföras i samband med transport av annat gods.

2.8. Steg Logistic utför sina förpliktelser med största möjliga omsorg och bevarar kundens intressen mot betalning av avtalad ersättning.

2.9. Tjänster genom tredje man/ mervärdestjänster (Value Added Services – VAS) Steg Logistic erbjuder som del av sitt tjänsteutbud en service endast för registrerade kunder, innebärande att kunder via telefon eller e-post skickas aktuella erbjudanden avseende energi-, telefon-, internet-, hantverks-,eller försäkringstjänster.

Användningen av VAS förutsätter kundens i förväg lämnade samtycke. Kunden kan acceptera användningen av VAS genom att på Steg Logistics webbplattform bocka för rutan för “Få anbud från tredje man om VAS”. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke via e-post till info@steglogistic.se eller via post till Steg Logistic AB 

Efter att kunden fått ett erbjudande bestämmer denne själv om och i så fall vilken leverantörs erbjudande som denne vill acceptera. Avtal ingås direkt mellan kunden och leverantören. Steg Logistic är inte avtalspart och agerar inte heller representant för kunden eller leverantören. Inte heller kommer Steg Logisticatt agera för kunden eller leverantören i samband med uppfyllande av deras avtalsförpliktelser.

Flyttjänsten pris 750 kr per timme efter rutavdrag. en lastbil på 20 km3 tar ungefär 2 timmar att lasta på helt och två timmar att lasta av.

Flyttstädningens pris är 30 kr per km2 efter rutavdrag.

3. Ingående av avtal

De tjänster som Steg Logistic ska utföra konkretiseras före avtalets ingående. Kunden kan begära information från Steg Logistic om flyttjänster via Steg Logistics webbsida, per e-post eller telefon. Online sker detta genom att kunden fyller ide uppgifter som efterfrågas i beställningsformuläret på Steg Logistics webbsida.

Uppgifterna måste vara korrekta. Dessa ligger till grund för Steg Logistics beräkning av kostnader och planering för hur flytten senare ska genomföras. Kunden ansvarar för felaktig, oklar eller bristfällig information. Felaktig, oklar eller bristfällig information kan medföra merkostnader eller leda till att flytten inte kan genomföras på den planerade dagen.

Utifrån kundens information tar Steg Logistic fram ett konkret kostnadsförslag. Vanligtvis kommer en medarbetare från Steg Logistics försäljningsavdelning att samråda med kunden via telefon. Här kommer kundens information att diskuteras en gång till, såsom på- och avlastningsadress, lista med flyttgods och pris. Steg Logistic baserar sin offert på kundens information och skickar denna till kunden via e-post. Om kunden är nöjd med offerten kan kunden, genom ett färdigt formulär på Steg Logistics webbsida, se sin sammanställda information, vilket ger kunden möjlighet att kontrollera om informationen stämmer och vid behov manuellt korrigera den. Alternativt kan kunden meddela Steg Logistic per telefon att kunden accepterar offerten, ge ytterligare detaljer om det avsedda uppdraget samt komplettera med eventuell information som saknas.

Om begärd information har inkommit och uppgift om de begärda tjänsterna, flyttdatum, tidsperiod för tjänsten är specificerade samt att betalning har fastställts, föreligger ett anbud från Steg Logistic om att utföra flytten för det överenskomna priset. Kunden kan sedan boka flytten enligt dessa villkoren direkt på Steg Logistics webbsida eller via telefon.

Om kunden bokar flyttavtalet genom bekräftelse av anbudet (via bekräftelse-knappen på webbsidan), kommer kunden, beroende på vald betalningsmetod, att betala direkt i samband med bokningsförfarandet eller på annat sätt som anges i avsnitt 7.

Steg Logistic bekräftar uppdraget till kunden (uppdragsbekräftelse). Denna uppdragsbekräftelse innehåller avtalsvillkoren för det ingångna avtalet.

4. Dataskydd

Steg Logistic använder de uppgifter (data) som kunden har delat med sig av för att uppfylla och utföra uppdraget. Enöverföring av data sker till parter som anlitats för utförande av uppdraget. När uppdraget slutförts och full betalning erlagts, spärras uppgifterna från vidare användning och raderas i enlighet med tillämpliga lagar och andra föreskrifter.

I övrigt hänvisas till Steg Logistics 

5. Kundens skyldigheter

5.1. Kunden är förpliktad att lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter, särskilt såvitt gäller de erforderliga uppgifterna om på- och avlastningsställena (t.ex. lokala förhållanden, meterangivelse för gångavstånd från/till lastbilen/ fordonet, kvadratmeterangivelser, antalet rum, personer i hushållet, hiss/antalet våningar, källarutrymmen, innehåll i listan över flyttgods, osv.).

5.2. Kunden är förpliktad att skicka en fullständig lista över flyttgod still Steg Logistic. Som en del av bokningsprocessen är kunden förpliktigad att tillhandahålla en fullständig lista på flyttgods, inom ramen för bokningen på webbsidan.Om en lista på flyttgods inte efterfrågas eller skickats in före eller inom ramen för bokningen, ska kunden på Steg Logistics begäran skicka denna lista i det standardiserade formuläret senast det datum som Steg Logistic anger.

5.3. Kunden är vidare förpliktad att i tid vidta samtliga nödvändiga förberedande åtgärder för att flytten ska kunna utföras på ett korrekt sätt, särskilt packning av flyttgodset. Detta gäller inte om kunden vid bokningen har beställt tilläggstjänster från Steg Logistic för att utföra dessa åtgärder.

5.4. Om det behövs är kunden ansvarig för att där det finns parkeringsförbud inhämta tillstånd för på- och avlastningplatserna för den aktuella tiden. Om kunden har beställt detta som en tilläggstjänst från Steg Logistic, ska Steg Logistic inhämta erforderliga tillstånd. Inhämtande av tillståndet sker under förbehåll att tillstånd beviljas.

5.5. Kunden är vidare förpliktad att tillhandahålla Steg Logistic samtliga för flyttgodset erforderliga dokument/medföljande dokumentation, tillstånd, licenser, tulldokument – såvida detta krävs enligt lag eller andra föreskrifter.

5.6. Kunden ska på ett fackmannamässigt sätt säkra, eller låta säkra, rörliga eller elektriska delar, särskilt på känsliga enheter, för transport. Steg Logistic är inte förpliktad att kontrollera de av kunden vidtagna säkerhetsåtgärderna.

5.7. Vid hämtning och avlastning av flyttgodset ska kunden vid pålastningsplatsen kontrollera att inget gods har tagits med av misstag eller lämnats kvar.

Kunden ska finnas närvarande vid både på- och avlastningsstället för att kunna underteckna samtliga nödvändiga arbetspapper. Om kunden själv inte kan närvara, kan kunden skicka en tredje man med fullmakt att lämna ut och ta emot flyttgodset, att kontrollera eventuella skador på flyttgodset, och att acceptera utförd tjänst av Steg Logistic. Kunden ska meddela fullmaktshavaren om alla uppdragsdetaljer, avtalet och övriga överenskommelser.

Vid försening som uppstår på grund av att kunden inte är närvarande eller inte företräds av annan genomfullmakt, är Steg Logistic, på grund av uppkomna kostnader, berättigad att kräva en schablonersättning på SEK 250,-(inkl. moms) per påbörjad halvtimme och per närvarande flyttperson. Vid en försening som överstiger tre timmar har Steg Logistic rätt att kräva kunden på den avtalade ersättningen för uppdraget i form av den schablonmässiga skadeersättningen utan att utföra flyttjänsten. Kunden har rätt att i båda fallen motbevisa att den skada som Steg Logistic gjort gällande inte har uppkommit eller att beloppet är betydligt lägre än schablonen.

Om det inte går att få tillgång till på- eller avlastningsplatsen, är kunden förpliktad att godkänna kostnad för parkeringsbot. Om kunden uppger att man utan vidare kan köra till lastnings-/avlastningsställets adress meden 20 m lång lastbil på körbanan men detta inte skulle vara fallet på grund av parkerade personbilar eller andra hinder, har Steg Logistic på grund av merkostnader till följd av extra insatser rätt att fakturera SEK 440,- (inkl. moms)per timme och arbetare under den tid som på- och avlastning pågår. Detsamma gäller hiss som beställaren har uppgett ska vara tillgänglig vid uppdragets utförande, men som inte är tillgänglig eller inte har fungerat. Som ej tillgänglig avses även hiss i vilken mindre än 50 % av flyttgodset får plats.

6. Övriga bestämmelser

6.1. Eftersom avtalet endast ingås med Steg Logistic ska kundens instruktioner och meddelanden om uppdragets genomförande alltid meddelas till Steg Logistic skriftlig.

6.2. Det är viktigt att notera att flyttbolagets medarbetare, dvs. de personer som genomför flytten på plats, inte har någon fullmakt och därför inte har rätt att rättsligt representera Steg Logistic. Om kunden önskar beställa vissa tilläggstjänster på plats i samband med flytten och dessa tilläggstjänster också kan utföras eller det kan förutses att det krävs extra arbete, ska dessa tjänster och extra arbeten dokumenteras och bekräftas på plats.

6.3. Kundens betalning till medarbetare på plats sker med befriande verkan gentemot Steg Logistic endast om betalningen görs via ett av Steg Logistic godkänt elektroniskt betalningsmedel enligt punkt 7.1. Medarbetare på plats är inte berättigade att motta kontant betalning från kunden. Utförd betalning av kunden, som inte gjorts via ett av Steg Logistic godkänt elektroniskt betalningsmedel, anses inte ha skett med befriande verkan gentemot Steg Logistic.

6.4. Dricks kommer inte att avräknas från belopp som Steg Logistic fakturerar för uppdraget.

6.5 Det är viktig att när kunden inte vill boka sin flytt med back lista och väljer antal lastbilar istället att veta att storleken på lastbilen ligger på 18 kvm3 till 20 kvm3 ( en standart flytt lastbil som kan köras med B körkort) Om kunden erbjudas en lastbil i sitt offert så betyder det att flyttpersonalen ska fyllas en lastbil enligt informationerna ovan. om uppdraget behöver mer än en lastbil ( att köra en gång till eller att skicka en extra lastbil )  blir det extra tillägg för den extra arbetet som ska ske

6.6 När kunden vill reklamera tjänsten så reklameras det skriftlig till reklamation@steglogistic.se
reklamationer hanteras separat än fakturan och betalas separat till kundens bankkonto, kunden måste lämna skriftlig sitt bankkontonummer via email för att kunna få sin ersättning betalt. hanteringen av reklamationen påbörjar efter att fakturan blir betalt och bokfört i Steg Logistic AB bankkonto.  

6.7 Vid bokning av extra tjänsten flyttstädning ska kunden läsa och följa instruktionerna som följer med tjänsten genom länken https://steglogistic.se/flyttstad/ .
Bryter kunden mot instruktionerna kan det leda till att Steg Logistic kräver en ersättning av kunden eller leda till att tjänsten inte genomförs.
Kunden har alltid 14 dagar städgaranti efter flyttstädningen, blir städningen inte godkänt så ska kunden skriftlig reklamera tjänsten för att kunna utnyttja sin garantin. Garantin betyder att kunden får en annan städning för det underkända momenten inom 3 dagar efter att kunden reklamerar städningen. Kunden kan inte välja ersättning om kunden inte vill utnyttja sin städ garantin.
Vid backjobb så är det alltid obligatoriskt att kunden är med för att se till att bristerna har utfärdats.    

6.8 Kunden ska alltid ha hemförsäkring för sin bostad, Steg Logistic ska täcka självrisken för hemförsäkringen om något föremål blir skadat under utförande av tjänsten.

7. Ersättnings- och betalningsvillkor

7.1. Hos Steg Logistic kan betalning ske genom följande betalsätt: förhandsbetalning/banköverföring, kreditkort och vid var tidpunkt tillhandahållna betallösningar (såsom Paypal/Klarna). I enskilda fall förbehåller sig Steg Logistic rätten att inte använda sig av det betalsätt som kunden har valt samt hänvisa till ett annat betalsätt. Kund som valt en betallösning (såsom Paypal/Klarna), kan inte vid en senare tidpunkt välja en annan av Steg Logistic tillhandahållen betallösning. Vid betalning via betaltjänstleverantör, gäller för betalningen tjänsteleverantörens villkor.

7.2. Kunden ska, i samband med kundens bokning av flyttavtal (se avsnitt 3), välja vilken betalning tjänst man ska använda sig av. Om kunden väljer betalningsmetod faktura så tillkommer det ett avgift på 60:- som faktureringsavgift. kreditupplysning kan genomföras om man väljer att betala genom faktura.

7.3. Så snart uppdragsgivaren har ett anspråk gentemot en tjänstegren eller arbetsgivare för kostnader i och med flytten (ordervärdet), ska denna plats anges och överenskommen och fortfarande utestående ersättning för flyttkostnader genast betalas till Steg Logistic.

De priser som angetts av Steg Logistic till kunden innefattar moms, om detta är aktuellt.

7.4. Om det efter avtalets ingående uppstår merkostnader för Steg Logistic inom ramen för tjänstens utförande, t.ex.på grund av felaktiga eller ofullständiga uppgifter från kunden, ändrad leveranssträcka eller otillräckligt uppfyllande av de i punkt 5 angivna skyldigheterna, förbehåller sig Steg Logistic rätten att fakturera kunden för dessa merkostnader i enlighet Pris- och tjänsteförteckningen. Detta ska även gälla om kunden efter att avtalet har uppfyllts, önskar utvidga tjänstens omfattning, t.ex. genom bokning av ytterligare tjänster.

7.5. Om kunden avbryter flyttavtalet enligt punkt 8 i dessa allmänna villkor är kunden införstådd med att Steg Logistic kan kräva betalning enligt avtalet via det valda betalsättet.

7.6. En rätt till avräkning för kunden uppstår endast om kravet har fastställts rättsligt eller om det inte har bestridits eller godkänts av oss. Kunden har dessutom endast retentionsrätt om och i den mån dennes motfordran uppgår till det avtalade förhållandet.

7.7. Om inte annat har avtalats (t.ex. avtalad delbetalning, köp på faktura, avbetalning), ska betalningskrav från Steg Logistic betalas inom 10 dagar efter att fakturan har mottagits. Om kunden är försenad med någon av sina avtalsförpliktelser så kan samtliga av dennes fordringar genast åberopas.

7.8. Om kunden i fall av försenad autogirering på grund av otillräckliga medel, att kontot har raderats eller oberättigade invändningar inte har inkommit med betalning, ska kunden stå för de kostnader som uppstår pågrund av förseningen.

7.9. Förseningsavgifter måste betalas av kunden. För väl grundade betalningspåminnelser begär Steg Logistic SEK 60,- inkl. moms, vid upphävd girering är kunden ersättningsskyldig för de uppsägningsavgifter som banken har beräknat.

8. Ångerrätt, avbeställningsrätt och uppsägningsrätt

8.1. Det finns ingen ångerrätt vid köp av flyttjänst, eftersom den lagstadgade ångerrätten (för konsumenter)inte gäller för avtal som avser varutransport, när transportören ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, enligt 2 kap. 11 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanföraffärslokaler.

8.2. Kundens uppsägningsrätt

Kunden kan när som helst säga upp flyttavtalet. Om kunden säger upp avtalet kan Steg Logistic, om uppsägningen grundas på en anledning som Steg Logistic inte ansvarar för, kräva den överenskomna ersättningen för uppdraget med avdrag för det som Steg Logistic kunde spara in på grund av att uppdraget inte utfördes. Denna regel gäller såvitt inte annat framgår av punkt 8.3.

8.3. Steg Logistic ger kunder följande avbeställningsrätt:

 • Om en kund avbeställer ett uppdrag minst 15 dagar före flyttdagen, har Steg Logistic rätt till ersättning motsvarande 20 % av den överenskomna ersättningen för uppdraget.
 • Om en kund avbeställer ett uppdrag mellan 15 och 8 dagar före flyttdagen, har Steg Logistic rätt till ersättning motsvarande 50 % av den överenskomna ersättningen för uppdraget
 • Om en kund avbeställer ett uppdrag senare än 7 dagar före flyttdagen, har Steg Logistic rätt till ersättning motsvarande 100 % av den överenskomna ersättningen för uppdraget.
 • Kundens avbeställningsrätt bortfaller, om den ursprungligt överenskomna flyttdagen redan har senarelagts en gång av kunden och denna senareläggning då accepterades av Steg Logistic.
 • Avbeställning kan endast göras skriftlig och via email.

8.4. Steg Logistics uppsägningsrätt

Steg Logistic har rätt att säga upp avtalet med kunden, om Steg Logistic inte har kapacitet eller möjlighet att utföra deavtalade tjänsterna eller inte har möjlighet att hålla den avtalade tiden, och Steg Logistic inte kunnat förutse och/eller förhindra detta och detta ligger utanför Steg Logistics kontroll.

En sådan uppsägningsrätt föreligger även för Steg Logistic om det vid avtalets ingående förelåg oidentifieradeomständigheter, som med hänsyn till Steg Logistics intressen rättfärdigar en uppsägningsrätt för Steg Logistic, t.ex. vidforce majeure, strejk eller naturkatastrof.

9. ÄNDRING AV FLYTTDATUM EFTER AVTALETS INGÅENDE / FLEXIBELT FLYTTDATUM

9.1. Ändring av flyttdatum

En ändring av flyttdatumet efter avtalets ingående är möjlig, såvitt det avtalade flyttdatumet vid tidpunkten för ändringen infaller senare än 14 dagar framåt i tiden och det nya flyttdatumet inte infaller tidigare än 14dagar från och med tidpunkten för ändringen.

Den administrativa avgiften för ändring av flyttdatum uppgår till SEK 490,- inkl. moms.

Om det avtalade flyttdatumet infaller inom 14 dagar från tidpunkten för ändringen av flyttdatumet, kan flyttdatumet inte ändras.

9.2. Flexibelt flyttdatum

Kunden kan vid bokning av flyttjänst välja att boka flexible moving day (flexibelt flyttdatum) och får då ett reducerat pris. Kunden väljer ett datum och kan välja att flytten ska utföras inom en tidsperiod på +3, +6,+13, +20 eller +27 dagar från detta valda datum. En senare ändring av flyttdatum är inte möjlig. Steg Logistic meddelar kunden minst 5 dagar före det slutgiltiga flyttdatumet om när flytten ska äga rum

Kunden kan inte ändra det slutgiltiga flyttdatumet, eftersom det reducerade priset beror på möjligheten till en effektivare planering av resurser och färdsträckor, vilka stämts av mot behovet av resurser och färdsträckor för andra kunder/uppdrag. Vid uppsägning ska punkt 9 i dessa allmänna villkor tillämpas.

Om kunden valt flexible moving day är en senare ändring av datumet enligt 10.1 inte möjlig.

10. Tillämplig lag och tvistlösning

10.1. Svensk rätt ska tillämpas på avtal mellan Steg Logistic och dess kunder.

10.2. Vid tvist mellan Steg Logistic och kund som är konsument, ska parterna i första hand försöka lösa detta genomfrivillig överenskommelse. Konsumenten kan vända sig till Konsumentverket för råd. Om inte parterna kan enas, kan tvisten på konsumentens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av allmändomstol (varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans). En konsument kan också vända sig till EuropeiskaKommissionens ODR-plattform www.ec.europa.eu./consumers/odr för att lämna in ett klagomål mot Steg Logistic och få hjälp av ett oberoende tvistlösningsorgan. Steg Logistic upplyser om att Steg Logistic inte kommer, och inte heller är förpliktigat, att medverka till ett sådant tvistelösningsförfarande.

Vid tvist mellan Steg Logistic och kund som är näringsidkare, ska Stockholms tingsrätt utgöra första instans.

DEL B. ALLMÄNNA ANSVARSBESTÄMMELSER

Steg Logistic ansvarar enligt flyttavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Dessa ansvarsprinciper gäller även vidgränsöverskridande transporter som börjar eller avslutas i Sverige, även om olika transportmedel används.

i ANSVARSPRINCIPER

 • Steg Logistic ansvarar för skador som orsakats genom förlust eller skada på godset som orsakats godset undertransporten fram till överlämnandet eller genom att leveranstiden överskridits, så länge godset var i Steg Logistics besittning.
 • Steg Logistic är skyldigt att ersätta kunden för skada som denne tillfogats till följd av dröjsmål, fel eller skada på eller förlust av flyttgods, om Steg Logistic inte visar att händelsen beror på hinder eller omständigheter utanför Steg Logistics kontroll som Steg Logistic skäligen inte kunde ha förväntat och vars följder Steg Logistic heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit vid avtalets ingående.
 • Steg Logistic ansvarar inte för indirekt skada, följdskada eller ren förmögenhetsskada.

ii ANSVARSBEGRÄNSNING

Konsument
Steg Logistics ersättningsskyldighet gentemot kund som är konsument omfattar inte skada eller förlust i näringsverksamhet och är i sin helhet begränsad till ett belopp per hushåll motsvarande 20 gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde vid tidpunkten för ersättningsansvarets uppkomst. Ersättningen utgår inte för affektionsvärde.

Näringsidkare
Steg Logistics ersättningsskyldighet gentemot kund som är näringsidkare är begränsad till: 1. 30 prisbasbelopp sammanlagt per uppdrag, 2. ett belopp uppgående till ett halvt prisbasbelopp för varje enhet, vars vikt är högst 25 kg, 3. två procent av prisbasbeloppet för enhet, vars vikt överstiger 25 kg.

Med enhet förstås även sammanhörande föremål såsom, dator med tillhörande bildskärm och tangentbord ellerdylikt samt möbelgrupp, set, serie, etc.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde vid tidpunkten för ersättningsansvarets uppkomst.

iii ANSVARSFRIHETSGRUNDER

Steg Logistic ansvarar inte för skada, förlust eller minskning som orsakas av

 • fel eller försummelse eller handlande från kundens sida, såsom dennes felaktiga handhavande, packning, uppackning, lastning, stuvning eller lossning av flyttgods, ofullständiga eller felaktiga märken eller nummer på kollina eller kundens felaktiga avisningar eller försummelse att lämna upplysningar i enlighet med punkt 3 i dessa villkor;
 • flyttgodsets beskaffenhet som gör det särskilt utsatt för fara att minskas eller skadas, trots Steg Logistics fackmässiga och normala hantering såsom ömtålig elektronisk utrustning, datorer och annan IT-utrustning,TV-apparater, lampor, instrument, klockor, gips- eller förgyllda föremål, levande växter, temperaturkänsligt flyttgods, inbegripet obetydliga skador på polerade ytor;
 • radioaktiv strålning, händelser på grund av krig eller krigsliknande förhållanden, samhälleliga oroligheter, strejk, lock-out, blockad, myndigheters ingripande, naturhinder, eller annan force majeure;
 • föremålets bristfälliga beskaffenhet.

Ersättning utgår inte för skada på eller minskning eller förlust av innehållet i lådor, korgar och skåp, såvida inte Steg Logistic ombesörjt packningen.

iv ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETENS OMFATTNING

Om skadan sker i kundens hushåll där hemförsäkring täcker så betalas självrisken till kunden om det inte finns något brott från flyttpersonal. 

Ersättning för skada på eller minskning eller förlust av flyttgods ska beräknas efter dess värde vid tidpunkten för skadan, minskningen eller förlusten. Ersättning av affektionsvärde eller för värdeminskning som kan kvarstå efter fackmässig reparation utgår inte.

Ersättningsskyldigheten omfattar egendomens värde vid tiden för skadan eller förlusten, ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad till följds av skadan, minskningen eller förlusten. Ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad ska dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande föremål.

Om Steg Logistic ersätter skadat föremål med likvärdig sak eller lämnar full ersättning för skada ska äganderätten till det skadade flyttgodset övergå till Steg Logistic, om Steg Logistic så begär.

Vid skada på flyttgodset äger Steg Logistic rätt att avhjälpa skadan genom reparation, även om beställaren inte kräver det.

v FÖRSÄKRING

Det är möjligt att avtala med Steg Logistic om ett längre gående ansvar än det lagstadgade ansvaret eller att teckna en transportvaruförsäkring.

Särskilda krav på försäkring gäller vid lagring av flyttgods.

vi GILTIGHET AV ANSVARSFRIHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Ansvarsfrihet och ansvarsbegränsningar är även giltiga för anspråk om utomobligatoriskt skadestånd på grund av förluster eller skador på gods eller överskridande av leveranstid, så länge som Steg Logistic inte handlat med uppsåt och med kännedom om att skadan skulle inträffa.

De ovan nämnda ansvarsfriheterna och ansvarsbegränsningarna gäller även för underleverantörer.

vii UNDERLEVERANTÖRER

Om Steg Logistic kontrakterar annan leverantör för flytten så gäller samma ansvarsbestämmelser för denne som för Steg Logistic, så länge godset befinner sig i dennes besittning. Underleverantören kan göra gällande samtliga avtalade invändningar.

För skador på annat än gods, t.ex. byggnader, trapphus etc., som underleverantören har orsakat, ansvarar underleverantören för om ansvar kan styrkas. I sådana fall överlämnar Steg Logistic sitt skadeståndsanspråk på underleverantören till kunden.

viii REKLAMATION

Den som vill begära ersättning av Steg Logistic för att flyttgods minskats, skadats eller förlorats, ska inom sju dagar ge Steg Logistic meddelande härom (reklamation). Reklamation och underrättelse om ersättningsanspråk ska ske skriftligen.

Konsument
Om kunden vill framställa anspråk mot Steg Logistic fel, skada, förlust eller dröjsmål ska kunden underrätta Steg Logistic om detta inom skälig tid efter det att kunden märkt eller bort märka felet, skadan, förlusten eller dröjsmålet. Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter det att uppdraget avslutades.

Näringsidkare
Sker reklamation senare än sju dagar från det att godset utlämnades av Steg Logistic åligger det den som framställer ersättningsanspråk mot Steg Logistic att visa att minskningen, skadan eller förlusten inträffat innan flyttgodset utlämnats av Steg Logistic. Minskning eller skada som är synlig vid flyttgodsets mottagande ska dock, vid äventyr av talans förlust, reklameras omedelbart när Steg Logistic utlämnat flyttgodset.

Reklamation som avser annat än skada på eller minskning eller förlust av flyttgodset ska göras inom 14 dagar efter den dag då kunden fått eller borde ha fått kännedom om de omständigheter som grundar ersättningsskyldighet för Steg Logistic. Om sådan reklamation inte skett har kunden förlorat sin talerätt.

ix PRESKRIPTION FÖR NÄRINGSIDKARE

Talan mot Steg Logistic ska väckas inom ett år.

Tiden ska räknas

 • vid minskning, skada eller dröjsmål från dagen då flyttgodset utlämnades till kunden eller annan anvisad mottagare;
 • vid förlust från trettionde dagen efter utgången av avtalad tid för utlämnandet eller annars från sextionde dagen efter det att Steg Logistic mottog flyttgodset.

Om talan ej väckts inom nu angiven tid är kundens talerätt förlorad (preskription).